Samenstelling bestuur & commissies / contributie

home globe 03

Samenstelling bestuur:
Gustaaf Bouquet – voorzitter (NL)                
Chris de Wit – penningmeester (NL)         
Rini Buijs – algemeen bestuurslid (NL)    
Vacature  Duits lid – algemeen bestuurslid (D)
Willemien Geers – secretaris (NL) 

Samenstelling commissie feesten en & evenementen
Christien op ’t Hof-Smeets
Jaap Rieter
Rutger Koopmans
Thomas Andreae

Samenstelling commisie jaarlijkse Schouw
Namens bestuur:
Rini Buijs
Willemien Geers
Chris de Wit

Namens Roompot:
Bert Bloem
Marga de Jong

Samenstelling commissie verhuur
Margot Klerkx
Marianne & Sebastian Kerz

Samenstelling commissie VvE 
Rutger Koopmans
Louk Burgers
Jos van der Hyden
Joep van den Brekel

Erenleden (oud voorziters)
Alexander Pieterse
Ton Elst (overleden op 7 januari 2020)
Rolf Adriaenssens

Contributie

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie van € 60 uiterlijk op 30 december te storten op de 
rekening van de vereniging: NL84 RABO 0375 5607 18 
ten name van ‘VvE Buitenhof Domburg’ met vermelding van het adres van uw recreatiewoning.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).