Samenstelling bestuur / contributie

home globe 03

Het bestuur bestaat uit:

Gustaaf Bouquet – voorzitter (NL)                
Petra Kolb-Kisselbach – secretaris (D)      
Chris de Wit – penningmeester (NL)         
Rini Buijs – algemeen bestuurslid (NL)     

Erenleden (oud voorziters)
Alexander Pieterse
Ton Elst (overleden op 7 januari 2020)
Rolf Adriaenssens

Contributie
Na de algemene ledenvergadering in november ontvangen alle leden een factuur betreffende de jaarcontributie voor het komende jaar.
De contributie moet uiterlijk 30 december zijn gestort op de rekening van de vereniging: NL84 RABO 0375 5607 18
ten name van ‘VvE Buitenhof Domburg’, met vermelding van het adres van uw recreatiewoning.

De jaarcontributie bedraagt € 60,-, tenzij anders is vastgesteld in de algemene ledenvergadering.