Skip to main content

 

Privacy Beleid
Vereniging van Eigenaren BUITENHOF DOMBURG (VvE)

Het privacy beleid (privacy policy) heeft ten doel uw persoonsgegevens te beschermen.
De VvE. houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de VvE. verwerkt om met u te communiceren door middel van (elektronische) nieuwsbrieven en/of uitnodigingen te zenden.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• voornamen, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer(s), emailadres en soortgelijke voor communicatie doeleinden bedoelde gegevens;
• woning(en) in eigendom op Buitenhof Domburg.

 

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden door de VvE. uitsluitend aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Bewaartermijn

De VvE. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, dan wel op grond van wettelijke vereisten.

 

Recht op inzage en/of wijziging

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de VvE. van u heeft ontvangen. Een verzoek om inzage dient schriftelijk te worden gedaan via de contactgegevens van de VvE., zoals vermeld op de website. Schriftelijke reactie volgt binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek.
De VvE. heeft het recht u te verzoeken een geldige legitimatie te overleggen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u hierover direct contact op te nemen met het secretariaat van de VvE. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is het toezichthoudende orgaan op het gebied van privacy bescherming.

Domburg, november 2018